ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា៖បន្តរកឃើញក​រ​ណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុ​ប​​ចំ​នួន៩​៣៥នា​ក់សះស្បើយ​៦៥​៤នាក់ខណៈ​ស្លាប់​ថ្មី​៣​១នា​ក់

រហូតដល់ថ្ងៃទី៦កក្កដា២០២១​យើងរកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​សរុបចំនួន៩៣៥នាក់​(ឆ្លងសហគមន៍៧៨០និង​នាំចូល១៥៥)និងមានជាសះស្បើយ​៦៥៤នាក់។ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កើន​ ៥៦១២២នាក់​​​​​​​​​​​​​​និងចំនួនជាសះស្បើយសរុប​កើន៤៨០៤០នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​និងស្លាប់ថ្មី​៣១នាក់​សរុប​ស្លាប់៧៧៩នាក់។ 

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *