ព័ត៌មានជាតិ

ល្បឿននៃការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣០ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១

I.ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១)៖
១- ការងារដាំដុះ ៖
ក – លទ្ធផលភ្ជួររាស់រៀបចំដីសម្រេចបានចំនួន ២ ១៤៥ ០០៦ហ.ត ក្នុងនោះ ភ្ជួររាស់ដោយគោក្របីចំនួន ៨ ៨៩៨ហ.ត ស្មើនឹង ០,៤១% និងដោយគ្រឿងយន្តចំនួន ២ ១៣៦ ១០៨ហ.ត ស្មើនឹង ៩៩,៥៩% តិចជាងឆ្នាំមុន ២២ ១៨៥ហ.ត។
ខ – សាបបានសរុបចំនួន ៩ ៩៣៩ហ.ត លើសឆ្នាំមុនចំនួន ៣ ៩៨០ហ.ត។
គ – លទ្ធផលស្ទូងនិងព្រោះសម្រេចបានចំនួន ១ ៩៨៣ ០៤៥ហ.ត ស្មើនឹង ៧៦,០១% នៃផែនការ ២ ៦០៩ ០៦៥ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៩១ ០៨១ហ.ត និងស្រូវតាមប្រភេទរួមមាន៖
– ស្រូវស្រាលចំនួន ៧២៦ ១៧៣ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៣០ ៨៦៤ហ.ត
– ស្រូវកណ្ដាលចំនួន ៨៨១ ៧៦៥ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៥០ ៥៩៧ហ.ត
– ស្រូវធ្ងន់ចំនួន ៣៣៥ ៧៣៨ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ២០ ៩៣៩ហ.ត
– ស្រូវចម្ការចំនួន ១៧ ៨៧១ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ១៨៩ហ.ត
– ស្រូវទ្បើងទឹកចំនួន ២១ ៤៩៨ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ១១ ៥០៨ហ.ត។
II.ល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណំាសាកវប្បកម្មនិងដំណំាឧស្សាហកម្មរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១
ក-ផ្ទៃដីដំណំាសាកវប្បកម្ម (ពោតស ដំឡូងជ្វា បន្លែគ្រប់មុខ ម្ទេស ឪឡឹក) អនុវត្ដបានចំនួន ៤៣ ២០២ហ.ត ស្មើនឹង ៨០,៤៧ ភាគរយនៃផែនការ ៥៣ ៦៨៦ហ.ត តិចជាងឆ្នាំមុន ៦៩០ហ.ត។
ខ-ផ្ទៃដីដំណំាឧស្សាហកម្ម (ពោតក្រហម ដំឡូងមី សណ្តែកបាយ សណ្តែកដី សណ្តែកសៀង ល្ង អំពៅ ក្រចៅ ឈូក) អនុវត្ដបានចំនួន ៦៤៩ ៦៩៦ហ.ត ស្មើនឹង ៧៩,២៣ភាគរយនៃផែនការ ៨១៩ ៩៨៩ហ.ត លើសឆ្នាំមុន ៤ ១៨៥ហ.ត។
III. សេចក្តីសន្និដ្ឋានល្បឿនការងារបង្កបង្កើនផលដំណាំស្រូវរដូវវស្សាឆ្នាំ២០២១នេះ សម្រេចបាន ៧៦,០១ ភាគរយ នៃផែនការ (ឆ្នាំមុនសម្រេចបាន ៦៩,២៤ ភាគរយ បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នា) រីឯដំណាំសាកវប្បកម្ម និងដំណាំឧស្សាហកម្ម សម្រេចបាន ៧៩ភាគរយ (ឆ្នាំមុនសម្រេចបាន ៧៥ភាគរយ បើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នា។ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងបានណែនាំដល់អង្គភាពជំនាញក្រោមឱវាទរួមទាំងមន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ រាជធានី ខេត្តទាំងអស់ឱ្យខិតខំជំរុញប្រជាកសិករក្នុងការរៀបចំដី ភ្ជួររាស់ សាប ព្រោះ តាមបច្ចេកទេសកសិកម្មសមស្រប ដើម្បីឲ្យទាន់រដូវកាលដាំដុះ។ លើសពីនេះទៀត ក្រសួងក៏បានជំរុញឱ្យអង្គភាពជំនាញបន្តចុះពិនិត្យតាមដានសុខភាពសត្វ ការអន្តរាគមន៍ចុះចាក់ថ្នាំការពារជំងឺឆ្លងសត្វ ដោយបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងសត្វផ្សេងៗ ជាពិសេសទប់ស្កាត់ចលនាសត្វដោយខុសច្បាប់នៅតាមបណ្តារាជធានី ខេត្តជាប់ជាប្រចាំ រួមទាំងបទល្មើសជលផល និងព្រៃឈើផងដែរ៕

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *