ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី២-៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

ក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅមុខនេះ កម្ពុជាទទួលនូវផលនៃខ្យល់មូសុងនារតីក្នុងនោះ ៖

_ពីថ្ងៃទី២ ដល់ ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ខ្យល់មូសុងមានកម្លាំងខ្សោយ

_ពីថ្ងៃទី៥ ដល់ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ខ្យល់មូសុងនារតីមានកម្លាំងពីបង្គួរទៅខ្លាំង

_នៅយប់ថ្ងៃទី ៣១ ខែឧសភាស្ថិតនៅខាងកើតហ្វីលីពីនមានការកកើតនូវព្យុះទី៣ឈ្មោះឆយវ៉ាន់(choi wan)ដែលកំពុងធ្វើដំណើរស្របទិសពីប្រទេសហ្វីលីពីន ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសឦសានដោយមិនមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាយើងនោះទេ។

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *