ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលសម្រេចបានលើផ្នែក​ដំណាំស្រូវនិងអង្ករក្នុង​វិស័យកសិក​ម្មក្នុងឆ្នាំ២០២០

១. ផលិតផលសរុបនិងស្ថានភាពស្បៀង៖
– ផ្ទៃដីដាំដុះចំនួន ៣ ៤០៤ ១៣១ ហិកតា
– ផ្ទៃដីប្រមូលផលចំនួន ៣ ២៦៨ ៩៦៨ ហិកតា
– ទិន្នផលមធ្យមចំនួន ៣,៣៤៥ តោន/ហិកតា
– បរិមាណផលសរុបចំនួន ១០ ៩៣៥ ៦១៨ តោន
– អតិរេកស្បៀងសរុប (គិតជាស្រូវ) ចំនួន ៥ ៩២២ ១៣៨ តោន
– អតិរេកស្បៀងសរុប (គិតជាអង្ករ) ចំនួន ៣ ៧៩០ ១៦៨ តោន
– តម្លៃផលិតផលលសរុបស្រូវនិងអង្ករ ចំនួន ៣ ៨២៣ ៤៣៤ ០៨០ ដុល្លារអាមេរិក
២. ការនាំចេញ៖
– បរិមាណនាំចេញអង្ករសរុប ចំនួន ៦៩០ ៨២៩ តោន មានកំណើនប្រមាណ ១១,៤០% ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ២០១៩
– តម្លៃសរុបនៃការនាំចេញអង្ករ ចំនួន ៥៣៨ ៨៤៦ ៦២០ ដុល្លារអាមេរិក
– បរិមាណនៃការនាំចេញស្រូវសរុប ចំនួន ២ ៨៩៣ ៩៥១ តោន
– តម្លៃសរុបនៃការនាំស្រូវចេញ ចំនួន ៧២៣ ៤៨៧ ៧៥០ លានដុល្លារអាមេរិក
– គោលដៅនៃការនាំចេញ ចំនួន ៦០ ប្រទេស
o ប្រទេសចិន ចំនួន ២៨៩ ៤៣៩ តោន ស្មើនឹង ៤១,៩០% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប
o សហភាពអ៊ឺរ៉ុប (២៤ប្រទេស) ចំនួន ២០៣ ៧៩១ តោន ស្មើនឹង ២៩,៥០% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប
o បណ្តាប្រទេសអាស៊ន(៦ប្រទេស) ចំនួន ៨៦ ៨៩៩ តោន ស្មើនឹង ១២,៥៨% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប
o គោលដៅផ្សេងទៀត(២៩ប្រទេស) ចំនួន ១១០ ៧០០ តោន ស្មើនឹង ១៦,០២% នៃការនាំចេញអង្ករសរុប
– ក្រុមហ៊ុននាំចេញមានចំនួន៧៦ក្រុមហ៊ុន

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *