ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋាភិបាលបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចុះសិក្សានិងដោះស្រាយ​ករណីរកឃើញគ្រាប់​យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុង​នាវាដែ​លលិច

សម្តេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋនៃកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចុះសិក្សានិងដោះស្រាយករណីរកឃើញគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងនាវាដែលលិចក្នុងទន្លេនៅខេត្តកំពង់ចាម។

cbn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *